Make your own free website on Tripod.com

POHLEDÁVKY Tel: 777 008 158

Vzor - uznání závazku

Hl. strana
Poradenská linka
Rozhodci - úvod
Rozhodci - podmínky
Vzor - smlouva o rozhodci
Vzor - kupní smlouva 1
Vzor - kupní smlouva 2
Vzor - smlouva o pujcce 1
Vzor - smlouva o pujcce 2
Vzor - uznání závazku
Vzor - uznání dluhu
Exekutor
Vymáhací firmy
Odkazy

Uznání závazku (dle obchodního zákona)

Na základě smlouvy ............................................. ze dne ..................
 
uzavřené mezi společností ..................................... se
 
sídlem .............................................................. a naší společností
 
nám byla řádně provedena dodávka ..................................................
 
a následně fakturována fakturou č. ............................................ v
 
celkové částce .................. Kč (slovy: ................................................
 
korun českých). Faktura byla splatná dne ............................... a naše společnost tuto částku do současnosti nezaplatila.

Naše firma ............................................., se
 
sídlem ....................................... IČ ...................................... tímto uznává výše uvedený závazek co do důvodu i výše a
 
zavazujeme se jej zaplatit nejpozději do ................................... v souladu s přiloženým splátkovým kalendářem.

V                                                 dne

Za dlužníka
 
 
SMLOUVA O SPLÁTKOVÉM KALENDÁŘI

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli1) oprávněný : 

a

2) povinný : tuto smlouvu o splátkovém kalendáři:


I.

Povinný prohlašuje, že dnešního dne oprávněnému vystavil

uznání závazku na částku                             . Oprávněný s uvedeným souhlasí.


II.

Povinný a oprávněný se dohodli na splátkovém kalendáři a narovnání následujícím způsobem:

Povinný uhradí svůj dluh vůči oprávněnému ve výši

                                           Kč , slovy                                                       v            (počet měsíců) měsíčních splátkách po                     , splatných vždy k 15. dni příslušného měsíce počínaje kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci ve kterém byla podepsána tato smlouva a to vše u každé jednotlivé splátky pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení s úhradou kterékoliv splátky.

V případě, že se dostane povinný do prodlení je dále povinen zaplatit oprávněnému smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky ode dne prodlení až do zaplacení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.
Povinný se zavazuje splátky uvedené výše uhradit oprávněnému na účet č. 

III.


Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994 Sb. Rozhodcem pro tyto spory jmenují obě strany p. Martina Protivánka, ul. J. Hybeše 7, Prostějov 796 01.

Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoliv strana sporu k rozhodci, bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na základě písemných podkladů bez ústního jednání, pokud jej rozhodce neshledá nutným. Spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí nález bude vynesen bez písemného odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením.

IV.

Tato smlouva může být měněna pouze dohodou oprávněného a povinného a to písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni a nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V                                dne 


__________________________
oprávněný
__________________________
povinný

TELEFON : 777 008 158