Make your own free website on Tripod.com

POHLEDÁVKY Tel: 777 008 158

Vzor - smlouva o pujcce 1

Hl. strana
Poradenská linka
Rozhodci - úvod
Rozhodci - podmínky
Vzor - smlouva o rozhodci
Vzor - kupní smlouva 1
Vzor - kupní smlouva 2
Vzor - smlouva o pujcce 1
Vzor - smlouva o pujcce 2
Vzor - uznání závazku
Vzor - uznání dluhu
Exekutor
Vymáhací firmy
Odkazy

Smlouva o půjčce
(podle § 657 a násl. Občanského zákoníku)Věřitel : 

a

dlužník :

uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o půjčce

Článek I.
 
Věřitel půjčil, níže uvedeného dne, dlužníkovi částku ...................
 
Kč (slovy ................................................................).

Článek II.
 
Dlužník se zavazuje půjčenou částku vrátit do .........................
 
spolu s úrokem ve výši  ..........................  %.

Článek III.
 
Dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí
 
částky ....................... Kč.

Článek IV.
 
V případě prodlení s vrácením půjčky zaplatí dlužník věřiteli vedle půjčené částky a úroků také smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 
Článek V.

Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994 Sb. Rozhodcem pro tyto spory jmenují obě strany p. Martina Protivánka, ul. J. Hybeše 7, Prostějov 796 01.

Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoliv strana sporu k rozhodci, bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na základě písemných podkladů bez ústního jednání, pokud jej rozhodce neshledá nutným. Spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí nález bude vynesen bez písemného odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením.
 
Článek VI.
 
Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V                                dne

Věřitel :                                           Dlužník :

TELEFON : 777 008 158