Make your own free website on Tripod.com

POHLEDÁVKY Tel: 777 008 158

Vzor - kupní smlouva 2

Hl. strana
Poradenská linka
Rozhodci - úvod
Rozhodci - podmínky
Vzor - smlouva o rozhodci
Vzor - kupní smlouva 1
Vzor - kupní smlouva 2
Vzor - smlouva o pujcce 1
Vzor - smlouva o pujcce 2
Vzor - uznání závazku
Vzor - uznání dluhu
Exekutor
Vymáhací firmy
Odkazy

Kupní smlouva podle obchodního zákoníku

Firma :

se sídlem :
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení :
jako prodávající

a

firma :

se sídlem :
IČ:
DIČ: 
Bankovní spojení :
jako kupující

uzavřeli níže uvedeného dne tuto

Kupní smlouvu

I.
Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu dále uvedené zboží a kupující se zavazuje, že zboží odebere a zaplatí kupní cenu.
Zboží                      Počet kusů   Jednotková cena    Cena celkem 
 
 

 
II.
Cena uvedená v čl. 1 neobsahuje DPH, a bude o ni zvýšena podle platných předpisů. V případě, prodlení se splněním peněžitého závazku zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.


III.
Dodací lhůta .................................
 
IV.
Kupující zaplatí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím splatné do ...................................... dnů ode vystavení a odeslání faktury, na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
V.
Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího, resp. okamžikem předání předmětu koupě dopravci k přepravě do místa určení.
VI.
Prodávající odešle zboží pro kupující prostřednictvím ................... Dodání zboží se uskuteční jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
VII.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v trvání .............................., počínající dnem splnění závazku z této smlouvy a po tuto dobu garantuje obvyklou funkčnost zboží.
 
VIII.
Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994 Sb. Rozhodcem pro tyto spory jmenují obě strany p. Martina Protivánka, ul. J. Hybeše 7, Prostějov 796 01.

Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoliv strana sporu k rozhodci, bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na základě písemných podkladů bez ústního jednání, pokud jej rozhodce neshledá nutným. Spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí nález bude vynesen bez písemného odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením.
 
IX.
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních po jednom pro každou ze smluvních stran.
Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.
Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.


prodávající .......................         kupující ..................................

TELEFON : 777 008 158