Make your own free website on Tripod.com

POHLEDÁVKY Tel: 777 008 158

Vzor - kupní smlouva 1

Hl. strana
Poradenská linka
Rozhodci - úvod
Rozhodci - podmínky
Vzor - smlouva o rozhodci
Vzor - kupní smlouva 1
Vzor - kupní smlouva 2
Vzor - smlouva o pujcce 1
Vzor - smlouva o pujcce 2
Vzor - uznání závazku
Vzor - uznání dluhu
Exekutor
Vymáhací firmy
Odkazy

Kupní smlouva

Smluvní strany :

p. .........................................., rč ...................................

bytem ................................................ 
jako prodávající

a

p.  ...................................., rč ...........................................,

bytem ....................................................

jako kupující 

Článek I.

Prodávající je výhradním vlastníkem ......................................................................... (dále jen předmět koupě).

 
Článek II.

Prodávající prodává předmět koupě kupujícímu spolu se všemi součástmi a příslušenstvím a kupující jej od prodávajícího kupuje za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

 
Článek III.

Cena předmětu koupě byla stanovena dohodou a činí ................

Kč (slovy ............................................. Kč).
Kupní cenu zaplatí kupující v hotovosti při převzetí předmětu koupě.
Převzetím a zaplacením kupní ceny přechází na kupujícího vlastnictví předmětu koupě i nebezpečí škody na něm.

 
Článek IV.

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné vady, které by bránily užívání předmětu koupě k obvyklému účelu.

 
Článek V.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu koupě, prohlédl si jej a v tomto stavu jej kupuje.

 
Článek VI.

Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994 Sb. Rozhodcem pro tyto spory jmenují obě strany p. Martina Protivánka, ul. J. Hybeše 7, Prostějov 796 01.

Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoliv strana sporu k rozhodci, bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na základě písemných podkladů bez ústního jednání, pokud jej rozhodce neshledá nutným. Spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí nález bude vynesen bez písemného odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením.

                                               Článek VII.

Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.


V .................................... dne .......................................


prodávající ...........................      kupující ...................................

TELEFON : 777 008 158