Make your own free website on Tripod.com

POHLEDÁVKY Tel: 777 008 158

Vzor - smlouva o pujcce 2

Hl. strana
Poradenská linka
Rozhodci - úvod
Rozhodci - podmínky
Vzor - smlouva o rozhodci
Vzor - kupní smlouva 1
Vzor - kupní smlouva 2
Vzor - smlouva o pujcce 1
Vzor - smlouva o pujcce 2
Vzor - uznání závazku
Vzor - uznání dluhu
Exekutor
Vymáhací firmy
Odkazy

SMLOUVA O PŮJČCE

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:1)
se sídlem 
IČ:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

(dále také "věřitel")
a

2) 
r.č.
trvalý pobyt 
číslo občanského průkazu

(dále také "dlužník")


ve smyslu ustanovení § 657 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb.,
v platném znění


tuto smlouvu:I. Předmět smlouvy

1.1 Věřitel tímto půjčuje dlužníkovi částku                         Kč, slovy

1.2 Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli půjčenou částku v následujících splátkách takto:

- do                            částku                                
- do                           částku                                  
- do                           částku                                 
- do                          částku                                   

to vše u každé jednotlivé splátky pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení s úhradou kterékoliv splátky o více než 14 dnů, s čímž věřitel souhlasí.

1.3 Půjčenou částku bude dlužník věřiteli platit ve výše uvedených splátkách na účet číslo 

1.4 Na tento účet budou placeny i všechny další platby, ke kterým bude dlužník povinen na základě této smlouvy. Věřitel má právo změnit uvedený účet písemným oznámením zaslaným dlužníkovi.

1.5 Dlužník se zavazuje zaplatit věřiteli úroky ve výši            % z dlužné částky ročně ode dne podpisu této smlouvy až do úplného zaplacení výše uvedené půjčené částky. Úroky jsou splatné při splatnosti poslední z výše uvedených splátek.

1.6 Dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje, že výše uvedenou částku od věřitele převzal při uzavření této smlouvy.

II. Zajištění

2.1 Dlužník je povinen projednat s věřitelem neprodleně všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na splácení půjčky či jeho platební schopnost, zejména skutečnost, že je na něj podán návrh na konkurz, soudní či rozhodčí žaloba, návrh na exekuci, že podepsal směnku či uznání dluhu, případně uznání závazku, daruje majetek větší hodnoty (nad 20.000,- Kč) atd.

III. Sankce

3.1 Pokud se dlužník dostane do prodlení s vrácením půjčené částky uvedené v bodě 1.1 této smlouvy, je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje ani neomezuje případný nárok věřitele na náhradu škody. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.

3.2 Kromě uvedené smluvní pokuty je věřitel oprávněn nárokovat zaplacení výloh spojených s vymáháním jakékoli jeho pohledávky za dlužníkem vzniklé na základě této smlouvy.

3.3 Jakákoliv platba přijatá věřitelem od dlužníka se nejdříve použije k zaplacení všech sankčních plateb, zejména smluvní pokuty, přičemž pořadí takto placených sankčních plateb se řídí datem jejich vzniku (sankční platba s dřívějším datem vzniku má přednost).

 
IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

4.2 Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994 Sb. Rozhodcem pro tyto spory jmenují obě strany p. Martina Protivánka, ul. J. Hybeše 7, Prostějov 796 01.

Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoliv strana sporu k rozhodci, bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na základě písemných podkladů bez ústního jednání, pokud jej rozhodce neshledá nutným. Spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí nález bude vynesen bez písemného odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením.


4.3 Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně, se souhlasem obou stran této smlouvy.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni a nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V                      dne

 
__________________________ 
 
/úředně ověřený podpis/
_____________________ 

/úředně ověřený podpis/

TELEFON : 777 008 158