Make your own free website on Tripod.com

POHLEDÁVKY Tel: 777 008 158

Vzor - uznání dluhu

Hl. strana
Poradenská linka
Rozhodci - úvod
Rozhodci - podmínky
Vzor - smlouva o rozhodci
Vzor - kupní smlouva 1
Vzor - kupní smlouva 2
Vzor - smlouva o pujcce 1
Vzor - smlouva o pujcce 2
Vzor - uznání závazku
Vzor - uznání dluhu
Exekutor
Vymáhací firmy
Odkazy

Uznání dluhu podle občanského zákoníku

Dne                                           jsem si půjčil od                                ,

bytem                                          částku                                  Kč

(slovy:                                                         korun českých) s tím, že

tuto částku vrátím nejpozději do                                    . Do

dnešního dne jsem však půjčenou částku nevrátil.

Uznávám tímto svůj dluh co důvodu i výše a zavazuji se jej

zaplatit do                                   . 

V                                          dne


Jméno

narození

bydliště dlužníka               

podpis :

 

 

SMLOUVA O SPLÁTKOVÉM KALENDÁŘI

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
1) oprávněný : 

a

2) povinný : tuto smlouvu o splátkovém kalendáři:

I.

Povinný prohlašuje, že dnešního dne oprávněnému vystavil

uznání dluhu na částku                             . Oprávněný s uvedeným souhlasí.

II.

Povinný a oprávněný se dohodli na splátkovém kalendáři a narovnání následujícím způsobem:

Povinný uhradí svůj dluh vůči oprávněnému ve výši

                                           Kč , slovy                                                       v            (počet měsíců) měsíčních splátkách po                     , splatných vždy k 15. dni příslušného měsíce počínaje kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci ve kterém byla podepsána tato smlouva a to vše u každé jednotlivé splátky pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení s úhradou kterékoliv splátky.

V případě, že se dostane povinný do prodlení je dále povinen zaplatit oprávněnému smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky ode dne prodlení až do zaplacení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.
Povinný se zavazuje splátky uvedené výše uhradit oprávněnému na účet č. 

III.

Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994 Sb. Rozhodcem pro tyto spory jmenují obě strany p. Martina Protivánka, ul. J. Hybeše 7, Prostějov 796 01.

Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoliv strana sporu k rozhodci, bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na základě písemných podkladů bez ústního jednání, pokud jej rozhodce neshledá nutným. Spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí nález bude vynesen bez písemného odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením.


IV.

Tato smlouva může být měněna pouze dohodou oprávněného a povinného a to písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni a nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V                                dne 

__________________________
oprávněný
__________________________
povinný

TELEFON : 777 008 158